بزرگراه چهار خطه جم – طاهری – عسلویه

بزرگراه چهار خطه جم – طاهری – عسلویه


Project Description

قطعه ۶/ج بزرگراه چهار خطه جم – طاهری – عسلویه به طول ۱۴ کیلومتر