بزرگراه پارسیان – عسلویه

بزرگراه پارسیان – عسلویه


Project Description

بزرگراه پارسیان – عسلویه قطعه ۲ به طول ۱۱ کیلومتر به روش EPC(اولین بار در کشور)