قطعه ۱۳ آزاد راه زنجان- تبریز

قطعه ۱۳ آزاد راه زنجان- تبریز


Project Description

 

قطعه ۱۳ آزاد راه زنجان- تبریز به طول ۱۷ کیلومتر